Naše plány

Naše občianske združenia od roku 2009  realizujú vyhľadávanie starých banských diel na území mesta Modra s cieľom propagácie baníctva a historických technických pamiatok – podzemných a nadzemných banských diel. Cieľom propagácie je oživenie turistického ruchu a ochrana štôlní pred zavalením, vandalizmom a ochrana významných zimovísk chránených živočíchov (netopierov).

Zámerom projektu je rozšírenie náučného chodníka o ďalšiu zastávku pri štôlni Bartolomej. Zabezpečením štôlne, t.j. vytvorením vstupného portálu sa eliminuje bezpečnostné riziko zosuvu svahu nad ústim štôlne a osadením uzávery sa ochráni technická pamiatka pred vandalizmom a zabezpečia sa vhodné podmienky na zimovanie chránených druhov netopierov. Štôlňa je z obdobia pred rokom 1771, tento rok je v značnej vzdialenosti od ústia, čo ju zaraďuje k významným dielam s dĺžkou viac ako 350 m.

Súčasne štôlne hrozí zavalenie. Po vybudovaní portálu a zabezpečení štôlne budeme pracovať na jej sprístupnení na muzeálne účely.

Prínos:

  1. Podpora a oživenie lokálneho turistického ruchu
  2. Ochrana životného prostredia – ochrana banského diela ako zimoviska chránených druhov netopierov pred jeho postupným zvetrávaním hornín nad vstupným portálom, zavalenie by znamenalo zníženie možností zimovísk daných živočíšnych druhov.
  3. Vzdelávanie – návšteva náučného chodníka prinesie pohľad do histórie baníctva ako takého a baníctva v Modre na jeho zastávkach pri banských dielach, ďalej poznávanie geologickej stavby a možnosť individuálneho poznávania flóry a fauny Malých Karpát.
  4. Zachovanie, rozvoj a ochrana kultúrneho dedičstva – ochrana historického banského diela pred vandalmi a neželanými návštevníkmi.

 

Ak nám chcete pomôcť materiálne, technicky, finančne alebo vlastnými silami, neváhajte a kontaktujte nás :)

Naši partneri

 
Klub priateľov turistiky

www.kpt.sk

Mgr. Matúš Sládok, predseda OZ


OZ Ochrana zdravia a životného prostredia, Modra

RNDr. Karol Pukančík, predseda Občianskeho združenia

Spolok pre montánny výskum Bratislava
www.montanistika.sk

Centrum hygieny a epidemiológie, s.r.o.
www.centrumhygieny.sk

Poďakovanie

Ďakujeme Mestu Modra a p. primátorovi Mgr. Jurajovi Petrakovičovi a Ing. Kristíne Čechovej za pomoc pri budovaní náučného chodníka a prácach na zabezpečení štôlne.
Ďakujeme Spolku za montánny výskum za spoluprácu a za poskytnutie úžasnej fotodokumentácie :)

Projekt finančne podporili:

  • Bratislavský samosprávny kraj (prvá etapa) bsk logo
  • Mesto Modra (druhá etapa NCH) logo modra new

Upozornenie: Vstup do štôlne Bartolomej je zakázaný, hrozí zával vstupného otvoru!

Chcete nás kontaktovať?

RNDr. Karol Pukančík, predseda OZ Ochrana zdravia a životného prostredia
E-mail: karol.pukancik@slovanet.sk / Telefón: 0905 101 500