O nás

RNDr. Karol Pukančík
predseda OZ Ochrana zdravia a životného prostredia

foto pukancik newNápad vybudovať v Modre náučný chodník so zameraním na baníctvo zahŕňa viacero dôvodov. Prvým je, že môj dedko Martin Ružek z Modry – Kráľovej  patril v medzivojnovom období do skupiny, ktorá odkopávala zavalené vstupy do baní. Nevieme za akým účelom, lebo nebol baník. Možno hľadali zlato, možno ich lákalo iba dobrodružstvo.
Ďalším, nemenej významným dôvodom je, že som rodený Modran a mám rád mesto, v ktorom žijem. Harmónia bola už koncom 19. storočia najznámejšou rekreačnou a turistickou lokalitou. V predošlom desaťročí upadla a iba postupne sa jej vracia predošlá sláva. Chcel som prispieť k rozvoju Harmónie a spojiť ho s pridanou hodnotou, akou je vzdelávanie alebo história a práve na to slúži náš banský náučný chodník.
Tretím dôvodom bolo, že štôlňa Zámčisko sa plánovala uzavrieť kvôli fyzikálnym meracím zariadeniam. Z väčších zachovaných baní by tak ostala len štôlňa Bartolomej, ktorej akútne hrozí zavalenie. Vtedy som si zaumienil, že sa ju pokúsim zachrániť a sprístupniť verejnosti, lebo patrí medzi najväčšie zachované banské diela v Malých Karpatoch slúžiace na vyhľadávanie drahých kovov.
Samotné sprístupnenie hociktorej zo štôlní je veľmi náročné. Okrem finančných prostriedkov musíme získať potrebné povolenia orgánov štátnej správy a vyriešiť vstup odolný vandalom umožňujúci vhodné vetranie a migráciu živočíchov, ktoré podzemie obývajú. Musíme si uvedomiť, že aj iné nezavalené historické štôlne bez ľudského zásahu pohltí príroda. Máme zdokladované, že za posledných 100 rokov sa v Modre zavalilo minimálne 10 podzemných banských diel.
V Malých Karpatoch je zaniknuté baníctvo všeobecne známe z oblasti Pezinka v menšej miere z Marianky a Perneka. Modranské baníctvo je neznámy pojem, tento chceme využiť najmä na rozvoj miestneho turistického ruchu. Nemôžeme konkurovať Banskej Štiavnici, ale práve náučný chodník v Modre, v budúcnosti so sprístupnením štôlne, ako unikátnej historickej technickej pamiatky zaradí tunajšie baníctvo na významné miesto v nadregionálnom a cezhraničnom meradle. Podobná verejnosti prístupná štôlňa sa nachádza až v Banskej Štiavnici. Zabezpečenie štôlne portálom s uzáverou vyrieši ochranu historickej technickej pamiatky pred devastáciou a postupným zavalením, ale aj ochranu významného zimoviska chránených druhov netopierov.
Veríme, že spojenie tunajšej nádhernej prírody, baníckej a štúrovskej histórie, kvalitného vína a keramiky prispeje k rozvoju turistického ruchu v celom kraji.

Mgr. Matúš Sládok
archeológ

foto sladok

História ma priťahovala od detstva. Už krátko po prijatí na štúdium archeológie som sa v rokoch 2007-2008 začal okrem druhej svetovej vojny a ochrany archeologického dedičstva špecializovať na montánnu archeológiu, a to najmä preto, že hory milujem a archeologický výskum baní na Slovensku zaostáva. Prieskumné aktivity nášho občianskeho združenia Klub priateľov turistiky si všimol Karol Pukančík a krátko po kontaktovaní sa s nami sme začali seriózne spolupracovať. Po prvých prieskumoch modranských baní som si uvedomil ich pamiatkové hodnoty a turistický potenciál, a odvtedy ich systematicky skúmam, dokumentujem, propagujem a zachraňujem. Spoločne sme vybudovali Modranský banský náučný chodník, ktorý postupne plánujeme rozšíriť. Našim najväčším zámerom je sprístupnenie štôlne Bartolomej, najväčšieho nezavaleného banského diela na vyhľadávanie zlata na západnom Slovensku. Štôlni Bartolomej hrozí akútne zával, ktorý by okrem unikátneho podzemia v dĺžke cca 400 m pochoval aj chránené netopiere a salamandry. Dobrovoľníckymi brigádami sme urobili už množstvo práce, ale k zrealizovaniu nášho projektu potrebujeme aj aktívnu podporu mesta, sponzorov a súhlasy štátnych orgánov. Ak by sa štôlňu podarilo zachrániť, podáme podnet na jej vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku a vytvoríme v Modre malú muzeálnu expozíciu baníctva.


Mgr. Lucia Šurinová
absolventka Histórie na pedagogickej fakulte UK

foto surinovaPochádzam z Modry, po absolvovaní strednej školy v Modre som pokračovala na vysokej škole pedagogického zamerania. V rámci rozšírenia pedagogického o históriu  som  sa začala zaujímať o okolité obce a ich historické súvislosti. Chabé informácie o baníctve v Modre a práve rozbiehajúci projekt Modranský banský náučný chodník ma tlačili túto tému aj profesionálne riešiť v rámci diplomového štúdia. Okrem odbornej pomoci z hľadiska histórie, zabezpečujem aj sprievodcovské služby po náučnom chodníku (napr. Modranský piknik) a spolu s rodinou vypomáhame pri technických prácach na náučnom chodníku. Ku každej akcii neodmysliteľne patria moje koláčiky, ktoré členovia ocenia počas  prestávok. Spolu s Karolom Pukančíkom a kolegami sme prešli niekoľko desiatok štôlní, pričom tie naše modranské stoja za záchranu a propagáciu. Zároveň som členkou Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku  a prezentujem malokarpatské baníctvo na akciách baníckych spolkov doma a v zahraničí.

 

Naši partneri

 
Klub priateľov turistiky

www.kpt.sk

Mgr. Matúš Sládok, predseda OZ


OZ Ochrana zdravia a životného prostredia, Modra

RNDr. Karol Pukančík, predseda Občianskeho združenia

Spolok pre montánny výskum Bratislava
www.montanistika.sk

Centrum hygieny a epidemiológie, s.r.o.
www.centrumhygieny.sk

Poďakovanie

Ďakujeme Mestu Modra a p. primátorovi Mgr. Jurajovi Petrakovičovi a Ing. Kristíne Čechovej za pomoc pri budovaní náučného chodníka a prácach na zabezpečení štôlne.
Ďakujeme Spolku za montánny výskum za spoluprácu a za poskytnutie úžasnej fotodokumentácie :)

Projekt finančne podporili:

  • Bratislavský samosprávny kraj (prvá etapa) bsk logo
  • Mesto Modra (druhá etapa NCH) logo modra new

Upozornenie: Vstup do štôlne Bartolomej je zakázaný, hrozí zával vstupného otvoru!

Chcete nás kontaktovať?

RNDr. Karol Pukančík, predseda OZ Ochrana zdravia a životného prostredia
E-mail: karol.pukancik@slovanet.sk / Telefón: 0905 101 500